Košík

0 ks produktů

za 0 Kč

Zobrazit košík

Hledat


Úvod Obchodní podmínky (platné od ­­10.8.2011)


Obchodní podmínky (platné od ­­10.8.2011)

 


 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také pouze "obchodní podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi internetovým obchodem vip-podlahy.cz (dále také jako "prodávající") a kupujícími v rámci prodeje podlahových krytin a příslušenstvím k podlahovým krytinám.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Tyto obchodní podmínky prodávající trvale umístil na svých internetových stránkách www.vip-podlahy.cz, tudíž způsobem umožňujícím kupujícím seznámit se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky.

Prodávající

VIP PODLAHY s.r.o.

Vstiš 192
334 41 Vstiš

Tel.:  , 728 34 64 94
Email:info@vip-podlahy.cz

IČ: 03486168
číslo účtu: 3586814389/0800

 

Internetové stránky: www.vip-podlahy.cz
Email: info@vip-podlahy.cz
Bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. , č.ú. 3586814389/0800

Společnost se zabývá prodejem podlahových krytin a příslušenstvím k podlahovým krytinám. Při uzavírání a plnění spotřebitelských smluv vystupuje prodávající jako dodavatel, jelikož přitom jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující

1. Kupující jako spotřebitel – v souladu s ust. § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisu = osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel při podání objednávky sdělí prodávajícímu své kontaktní údaje nutné pro vyřízení jeho objednávky prodávajícím, popřípadě údaje, které mají být na nákupních dokladech uvedeny.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy souvisejícími.

Spotřebitelská smlouva – v souladu s ust. § 52 odst. 1 ObčZ = smlouva kupní, smlouva o dílo, případně i jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

1. Kupující, který není spotřebitelem – tj. podnikatel, který nakupuje zboží nebo užívá služby v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. (tzv. kupuje zboží na IČ)

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani individuelní kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ") a dalšími právními předpisy souvisejícími.

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Osobní údaje o kupujícím nebudou zveřejňovány bez jeho souhlasu, nebudou poskytovány třetím osobám apod. s výjimkou situace související s dodáním či platebním stykem týkající se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, k samotnému uzavření kupní smlouvy však dochází až doručením přijetí (akceptací) návrhu prodávajícím kupujícímu, tj. potvrzením objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsem nedílnou součástí smlouvy. V potvrzení objednávky prodávajícím je uvedeno číslo objednávky, pod kterým je objednávky evidována v systému prodávajícího.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána v českém jazyce.

Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u speciálního zboží na objednávku předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího, tj. sdělení ceny a předpokládaném termínu dodání tohoto zboží.

Způsoby provedení objednávky:

Kupující může podat objednávku u prodávajícího následujícími způsoby:

1. prostřednictvím internetového obchodu ( "eshopu") na www.vip-podlahy.cz,

2. prostřednictvím elektronické pošty ("emailu") na adrese info@vip-podlahy.cz,

V případě jakýchkoliv dotazů, potřeby poskytnutí dalších informací nebo pomoci při objednávání může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím emailu.
Kupující může požádat prodávajícího o zpracování cenové nabídky na jím požadované zboží, kterou mu prodávající předloží nejpozději do 48 hodin od doručení žádosti. Žádost kupujícího musí obsahovat následující údaje: identifikaci kupujícího ( jméno, příjmení a bydliště nebo firmu společnosti – tzn. název společnosti a její sídlo ); u podnikatelů IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH; kontaktní údaje (telefonní číslo nebo email); kód a přesný název zboží dle internetového obchodu prodávajícího; množství (popř. rozměry místnosti, výkres, projektovou dokumentaci, apod.) a všechny další údaje, které kupující považuje za důležité nebo si je prodávající od kupujícího vyžádá.

Náležitosti objednávky:

Objednávka kupujícího musí obsahovat následující údaje:

1. označení "objednávka",

2. identifikace kupujícího ( jméno, příjmení a bydliště nebo firmu společnosti – tzn. název společnosti a její sídlo ),

3. u podnikatelů IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,

4. kontaktní údaje (telefonní číslo, email)

5. kód a přesný název zboží dle internetového obchodu prodejce,

6. jednotkovou cenu zboží,

7. množství,

8. způsob dodání a placení,

9. dodací adresu, je-li odlišná od fakturační,

10.  podpis osoby, je-li to dle zvoleného způsobu objednání možné,

11.  všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Dle zvoleného způsobu provedení objednávky se požadované údaje mohou lišit, ale výše uvedené lze považovat za povinné. Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu se kupující řídí pokyny tam uvedenými a výše uvedené informace zadává do jednotlivých polí elektronického formuláře.

V opodstatněných případech, zejména tedy u zakázek většího rozsahu, má prodávající právo podmínit splnění svého závazku (dodání zboží) úhradou peněžité zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro její úhradu. Takto poskytnutá záloha bude započtena na úhradu kupní ceny.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta

Ode dne uzavření kupní smlouvy počíná běžet dodací lhůta, která obvykle činí 2 - 14 dní v závislosti na objednaném zboží.

V případě, že požadované zboží není skladem nebo nebude možné dodat zboží v obvyklé dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, popř. od okamžiku, kdy se prodávající o nemožnosti dodání v obvyklé dodací lhůtě dozví, zároveň ho bude informovat o předpokládaném termínu dodání. Pokud kupující se sdělenou dodací lhůtou tohoto zboží nesouhlasí, nabídne mu prodávající zboží srovnatelné s původním, které je schopen dodat v obvyklé dodací lhůtě. Pokud kupující nesouhlasí ani se změnou zboží, má se za to, že od uzavřené kupní smlouvy odstoupil.

Způsoby dodání (doprava zboží)

Kupující si při uskutečnění objednávky zvolí, jakým způsobem a na jaké místo má být požadované zboží dodáno.

Prodávající nabízí kupujícímu následující způsoby dodání:

1. osobní odběr

Osobní odběr lze uskutečnit na některé ze vzorkoven prodávajícího, které jsou blíže určeny v košíku na stránkách www.vip-podlahy.cz. K převzetí zboží je oprávněn pouze kupující, popř. jiná osoba k tomu kupujícím zmocněna. Prodávající může požádat osobu, která zboží přebírá k prokázání své totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí zboží. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat, tj. zejména zkontrolovat neporušenost obalů, celistvost stahovacích pásek, pokud je to možné zkontrolovat množství, typ a stav dodaného zboží (počet balení, název zboží, apod.)

2. prostřednictvím zásilkové přepravní společnosti

Zboží je možné kupujícímu zaslat zásilkovou přepravní společností na místo určení (tj. na dodací adresu), které sdělil kupující prodávajícímu při uskutečnění objednávky. Volba přepravní společnosti závisí na konkrétním dodavateli zboží a na jeho množství. Řidičům přepravní společnosti je sděleno telefonní číslo kupujícího a jsou instruováni, aby kupujícího v den doručení zboží kontaktovali. Při jakékoliv objednávce s doručením do ČR je doprava zdarma. Na zboží objednané ze zahraničí účtujeme výši dopravného dle tarifu přepravní společnosti. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat, tj. zejména zkontrolovat neporušenost obalů, celistvost stahovacích pásek, pokud je to možné zkontrolovat množství, typ a stav dodaného zboží (počet balení, název zboží, apod.) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Prodávající kontaktuje kupujícího nejpozději v den předcházející dni, kdy má dojít k doručení zboží na dodací adresu, resp. při osobním odběru v den, kdy je zboží připraveno k odběru na zvolené vzorkovně a sdělí mu další potřebné informace (např. název přepravní společnosti, předpokládaná hodina doručení, telefonní číslo na řidiče, apod.)

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující si při podání objednávky zvolí, jakým způsobem za objednané zboží zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající nabízí kupujícímu následující způsoby placení:

1. platba v hotovosti (na některé ze vzorkoven prodávajícího),

2. platba předem bankovním převodem,

3. platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce),

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny prodávajícímu, do splnění této podmínky zůstává vlastníkem zboží prodávající.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Kupující jako spotřebitel má právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 ObčZ odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů (ode dne následujícího) po převzetí plnění - zboží, pokud byla smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku. Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodne spotřebitel využít tohoto svého práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu ve lhůtě výše uvedené. Spotřebitel je pak povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, je prodávající, jakožto dodavatel, povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Prodávající doporučuje kupujícímu pro urychlení vyřízení odstoupení smlouvy zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu (faktury) a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálu dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán.

S odkazem na ust. § 53 odst. 10 ObčZ má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, uplatnil-li spotřebitel své právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 7 ObčZ. K tomuto prodávající dodává, že pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, nemá nárok na vrácení dopravného (poštovného) v případě, že jeho objednávka byla dodána prostřednictvím zásilkové přepravní společnosti. Pokud byla v souladu s čl. IV těchto obchodních podmínek doprava zdarma, vzniká při odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávajícímu nárok na zaplacení poštovného ve výši skutečných nákladů.

V souladu s ust. § 53 odst. 8 ObčZ kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato předuplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající upozorňuje kupující, že v případě objednávky PVC, linolea a koberců dochází k nevratné úpravě zboží podle přání zákazníka (tj. odstřižení od role v objednané délce), které by se v případě vracení zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy stalo neprodejným. Je tedy nutné posuzovat tyto smlouvy dle ust. § 53 odst. 8 písm. c) ObčZ, a tudíž v tomto konkrétním případě právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu nevzniká.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

Kupujícímu, který není spotřebitelem, nevyplývá z právních předpisu nárok na odstoupení od smlouvy, tak jak je uvedeno výše. V případě, že kupující není spotřebitelem, může být mu prodávajícím nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží, s tímto odstoupením však musí prodávající souhlasit. Souhlas prodávajícího s odstoupením od smlouvy musí být udělen předem, a to pouze písemně. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno prodávajícím (na náklady kupujícího) zpět kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad, resp. faktura.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách www.vip-podlahy.cz, tj. ke dni 10.8.2011 a ruší veškeré předchozí obchodní podmínky, ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Reklamační řád

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce.

DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem, kdy je zboží odebráno osobně, nebo dnem předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžikem převzetí zboží od dopravce. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro spotřebitele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné doby (24 měsíců) a případně prodloužené záruční doby. Pokud je u zboží uváděna záruční doba delší než výše uvedená zákonná záruční doba, jedná se o prodlouženou záruční dobu poskytnutou výrobcem tohoto zboží. Pokud se tedy po uplynutí zákonné záruční doby vyskytnou výrobní vady zboží je nutné vadné zboží reklamovat přímo u výrobce zboží.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Místem pro uplatnění reklamace je telefonní nebo emailový kontakt prodávajícího.

Prodávající negarantuje kupujícímu kompatibilitu, popř. vhodnost, jednotlivých položek (zboží) uvedených na jedné objednávce, pokud tento požadavek nebyl výslovně v objednávce uveden. (např. pokud se bude lišit barevný odstín objednané podlahové krytiny a obvodových lišt, nevhodný způsob uchycení lišt, nevhodnost podlahové krytiny na určitý typ podkladů, apod.)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou montáží, užitím nesprávného nebo vadného spotřebního materiálu (např. nevhodné stěrky, podložky, folie, nevhodných čisticích prostředků, apod.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nevhodným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskými pokyny uvedenými výrobcem zboží nebo prodávajícím.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno,
c) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
g) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude posouzeno pouze na vadu uvedenou. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

KUPUJÍCÍ JAKO SPOTŘEBITEL

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

1. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

1. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

OBECNĚ PRO VŠECHNY KUPUJÍCÍ

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno zásilkovou přepravní společností, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné třicetidenní lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a je platný a účinný ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách www.vip-podlahy.cz, tj. ke dni 10.8.2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.

V Plzni, dne 10.8.2011

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat informace o našich nových službách, akčních nabídkách a nových informací. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

Doprava ceny

© Kopírování obsahu zakázáno. Všechna práva vyhrazena vip-podlahy.cz
Vinylové podlahy, plovoucí podlahy, PVC, marmoleum
výroba e-shopu na míru Antstudio.cz